The Japan Society of Acupuncture and Moxibustion (jsam)

Journals

HOME > Journals

Editorial Board

Shunji SAKAGUCHI (Editor-in-Chief)
Eiji FURUYA
Eitaro NOGUCHI
Motohiro INOUE
Hitoshi KASHIBA
Yasuhisa KANEKO
Tomokazu KIKUCHI
Tomoaki KIMURA

Page top

The Japan Society of Acupuncture and Moxibustion (JSAM) 3-44-14, Minami-otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005, Japan tel: +81-3-3985-6188, fax: +81-3-3985-6135